Background Image
Next Page  3 / 52 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 3 / 52 Previous Page
Page Background

החכם היומי הוא מאגר מידע אינטרנטי נגיש על

חכמי ישראל בדורות האחרונים ודברי תורתם

בנושאים של ’אהבת ישראל‘, ’צדקה ומרפא‘,

’לימוד תורה‘, ’מנהג ישראל‘, ’מסורת אבות‘,

’גאולת ישראל‘, ו‘בין ישראל לעמים‘, בכל יום נלמד

דף על חכם אחר, שאותו יום הוא מועד פקידתו.

מאגר המידע מהווה תשתית ללימוד יומי בבתי

כנסת, קהילות ובתי ספר. יום ועוד יום נאסוף את

אבני הזיכרון שהתפזרו, ונבנה לנו ממנו בניין עדי

עד. יסודתו בהררי קודש, וראשו מגיע השמימה.

ויהי רצון מלפני א-לוהי השמיים לקיים לנו את

כל חכמי ישראל, קדושים אשר בארץ המה,

בכל מקומות מושבותיהם, וזכותם תעמוד לנו

בזה ובבא.

חוברת זו היא שלישית בסדרת חוברות שיאירו

דבריהם של החכמים על אהבת ישראל, לימוד

תורה, צדקה ומרפא ועוד.

החכם היומי

מסורת שאי אפשר לשכוח