Background Image
Next Page  8-9 / 52 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 8-9 / 52 Previous Page
Page Background

ה

ָ

א

ְ

ר

ַ

י מ

ִ

ל

ְּ

ַב

הוּא אֵינוֹ יוֹדֵע

אֵיךְ הוּא נִרְאֶה.

ׁבַּבַּיִת אֵין לוֹ מַרְאָה.

אֶת עַצְמוֹ לֹא פָּגַש

אֶת עַצְמוֹ לֹא רָאָה.

שלומית כהן-אסיף - בלי מראה, בתוך: שוק המראות הקטנות, הקיבוץ המאוחד, תשנ“ט )9991(, עמוד 9

כַּמַּיִם הַפָּנִים לַפָּנִים כֵּן לֵֽב-הָאָדָם לָאָדָֽם:

משלי, פרק כז, פסוק יט

חכם אברהם אזולאי

מלמד שהתורה היא כמראה, שרואה כל אחד כפי צורתו.

ובה תחזה, שכל מושכלות שהאדם משכיל ומעיין, ימצא הכל רומז בתורה,

שהתורה היא כמו המראה המאירה זכה וברה, שכל הצורות שיעמדו כנגדה,

יראה בה כל אחד כפי צורתו, כן התורה, כל אחד ואחד מראה בה פירוש כפי

שכלו, ויראה בה הצורה ההיא.

כי יש בתורה שישים ריבוא פירושים, כי כל אחד משישים ריבוא נשמות קבל

פירוש אחד בתורה, כפי הפשט וכפי הרמז וכפי הדרש וכפי הסוד, וכל נשמה

ונשמה תפרש בתורה הפירוש שקבלה, ויראה בתורה הפירוש ההוא כמו

המראה שמראה כל צורות בני אדם בה, ועם היות הצורות מתחלפות.

אהבה בתענוגים, אבות פרק ה, הוצ׳ אורות החיים, ירושלים, תשמ“ז )7891(

נולד בשנת ש“ל )0751( בפאס שבמרוקו. בצעירותו למד מחכמי פאס תורה והלכה, ולאחר שקנה את

אוצר התורה הנגלית, החל לעסוק בתורת הנסתר.

בשנת ש“ס )0061( זכה לעלות לארץ ישראל, והוא בן 03. בדרכו ארצה נטרפה אנייתו בלב ים. חכם

אברהם אזולאי ניצל, אך כל כתביו טבעו עמו. מאז עשה צורת חתימתו כצורת אנייה. הוא קבע את

מושבו בעיר חברון, שם למד וביאר את תורת החכם רבי משה קורדובירו - האור יקר.

בשנת שע“ט )9161( עקב מגיפה קשה שפרצה בחברון, חכם אברהם אזולאי עזב את חברון ועלה לירושלים, ומשם

עבר לעזה. עם שוך המגיפה חזר לחברון.

חכם אברהם אזולאי נפטר ביום כ“ד חשון ת“ד )3461( ונטמן בעיר חברון.

חכם אברהם חיבר חידושים רבים, חלקם עדיין בכתב ביד וחלקם יצאו לאור: ’אור החמה‘ - פירושי הזוהר, ’אור

הלבנה‘ - הגהות בספר הזוהר, ’זהרי חמה‘ - על ספר ירח יקר, ’אור הגנוז‘ - סודות התורה ע“פ האר“י, ’חסד

לאברהם‘ - דרושים ביסודות הקבלה, ’בעלי ברית אברהם‘ - על התנ“ך, ’אהבה בתענוגים‘ - על מסכת אבות.

6

עמוד

7

עמוד