מעיל חכמים

"כאן אספתי ל"ו מדרשים בעניין הצדקה, מתוך מה שלמדנו בבית המדרש 'ממזרח שמש'. וכל אחד מהם יש בו לימוד גדול כשלעצמו, אך לא יכולתי להביא אותו כאן. רק הבאתי את המדרש עצמו, מתורגם לעברית, והוא סגולה. יעיין בו כל אחד כפי כוחו. ואף שהמדרשים ידועים לתלמיד הוותיק, הרי שֶמֵּעת קבצי אותם, יהיו לעיניו, ויוכל לעיין בהם כל עת שלבו חפץ. וזה כשלעצמו ברכה. 

הדור החדש בארצות המזרח

תכנית לימודים פורצת דרך לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי
העוסקת בהגותם של חכמי ישראל בארצות המזרח בעת החדשה לנוכח אתגרי המודרנה. 

כל ישראל יש להם חלק

שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. לפיכך תיקנו ללמוד מסכת אבות בין פסח לעצרת לעורר אהבת האדם וכבוד הבריות.

ונהגו כל ישראל קדושים להתאסף ברוב עם בבתי כנסיות ולשורר בקול נעים, בכל שבת, פרק אחד ממסכת אבות ללמד לעצמם כל ימי ספירת העומר, שתכלית יציאת מצרים הוא מתן תורה, ואין מתן תורה בלי אהבת הבריות, ואין אהבת הבריות בלי עבודת המידות, שאמר רבי עקיבא: 'ואהבת לרעך כמוך - זה כלל גדול בתורה'.

"וארשתיך לי במימונה"

סידרנו חוברת 'החכם היומי' לחג המימונה, שלא די לנו בשמחת המצווה, לעשות איש לביתו פנימה, אלא להפיץ אורה ברבים, ולהכניס המוני בית ישראל אל פנימיות חג המימונה, בחינת 'הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך'. ומתוך השמחה יהיה התיקון לקיים 'והיו עיניך רואות את מוריך'.

חולמים ומשנים

התכנית 'חולמים ומשנים' מיועדת לבני נוער בכיתות ט–י, היא מציעה להם לחלום ולפתח חזון חברתי בעזרת חיזוק תחושת המסוגלות שלהם, דרך בחינה ביקורתית של המציאות. בנוסף, התכנית פותחת בפני התלמידים דרכים שבהן יוכלו להגשים את חלומותיהם בהווה ובעתיד.

 

חכמים מרבים שלום בעולם

החוברת מביאה מדבריהם של חכמים המעוררים להרבות שלום בעולם הן בתוך עם ישראל והם בין ישראל לעמים. בכל עמוד בחרנו פסוק או אמרה תלמודית העוסקים בנושא והצמדנו לפסוק דברים שלחכם המאירים את הפסוק או האימרה בפרשנות שנותנת אור ייחודי. 

תפילת חכמים ליום העצמאות

חוברת תפילת חכמים ליום העצמאות

החוברת 'תפילת חכמים ליום העצמאות' מתוך אתר 'החכם היומי', מביאה בפני הלומד מדבריהם של חכמים על גאולת ישראל. המקורות שבחוברת מציגים את השותפות של החכמים לשיבת עם ישראל לארצו והקמת מדינת ישראל כחלק מהציפייה המתמשכת זה אלפיים שנה, ובמקביל בוחנים סוגיות היסטוריות, חברתיות ודמוקרטיות המעסיקות את החברה הישראלית.
שלוש לבנים מרכזיות עומדות בכל כפולת עמודים של החוברת:

סליחות - לימוד על סובלנות ואהבת ישראל

"הימים ימי סליחות, ונהגו להתחזק באהבת ישראל, שאין לך דבר גדול מאהבת ישראל לעורר רחמים, ולהטות הדין כלפי החסד. שכל ישראל בחזקת כשרים הם, ויש ללמד זכות על ישראל, כי ישראל שורש קדוש, וכל ישראל כולם גוף אחד.

 

'בקרב חכמים תלין' - לימוד תורה לחג השבועות

בשנים האחרונות מקבל תיקון ליל שבועות פנים חדשות, ורבים המתקהלים בלילה הזו, ללמוד ממקום שליבם חפץ. ויש זריזים המקדימים לפני ליל שבועות, ולומדים מעין תיקון לכלל ישראל, וחוזרים ולומדים התיקון כפי שהנהיגונו אבותינו. 

מעגלי דרך - תכנית לבני ובנות מצוה

ברכת "ברוך שפטרנו מעונשו של זה", אותה מברך האב בטקס בר המצווה בבית הכנסת, מייצגת במסורת היהודית את העברת האחריות מההורים לנערה ולנער הבוגרים. תכנית 'מעגלי דרך' המיועדת לשנת בר\בת מצוה בבית הספר, שמה במוקד את בירור מעגלי הזהות ומזמינה את התלמידים לברר את האחריות הנובעת מהם.

עמוד 1 מתוך 3