די מחסורו אשר יחסר לו

בשיעור נבקש לפגוש ולהבין את נקודות המבט של אנשים החיים בעוני, להכיר את הגישה הסובייקטיבית לצורכי העני, ולחלץ ממנה אמירה ערכית, ואולי אף השלכות על המדיניות החברתית-כלכלית.

התורה אומרת לנו "כי פתח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסורו אשר יחסר לו". מהו "די מחסורו אשר יחסר לו"?

משקל היתר שניתן לעניין ה"חשבונאי" והאובייקטיבי של מדידת העוני דוחק הצִדה הן את המשמעויות החברתיות והן את המשמעויות הפרטיות של העוני.

במפגש זה ננסה להנכיח את קולם של אנשים ונשים החיים בעוני ונכיר גישה סובייקטיבית, הרואה לפניה אנשים שונים בעלי צרכים שונים ולא מסה אחידה ואנונימית המכונה "עניים". מתוך כך נשאל, כיצד העניים צריכים להיות שותפים בשיח על אודות העוני והמדיניות ביחס לעוני.

מבנה השיעור:

פתיחה: נשים מתארות את עוניין 30 דקות
לימוד מקורות בחברותא: "די מחסורו אשר יחסר לו" 45 דקות
אסיף: 40 דקות
סיכום: העניים הם הפילנתרופים שלנו 5 דקות

 

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר