קהילה של ערבות

קהילה של ערבות

מדוע 'קהילה של ערבות'?
מגמות מתגברות של ניכור וקיטוב לצד התרופפות ערכי סולידריות וקהילתיות בחברה הישראלית משתקפים במרחב החינוכי ובנטייה המתגברת בבתי הספר לקידום הישגים אישיים תוך דחיקת השיח הערכי- חברתי. בהיעדר שפה ערכית משותפת וקהילה תומכת, נמנעות מהתלמיד תחושות שייכות לקהילה ושותפות עם חבריה.


תכנית 'מורשה' מחזירה את השיח הערכי-חברתי למרכז ההוויה הבית ספרית. היא פועלת לחיבור כל באי בית הספר; תלמידים מורים, הורים ועובדי המנהלה, לתפיסות של שייכות, אחריות הדדית ועשייה חברתית, הנגזרות משיח זה.
'מורשה' מסייעת לבית הספר לפתח ולהטמיע מסגרות ליישום ערכי הערבות ההדדית בתוך קהילת בית הספר ומחוצה לו במטרה להטמיע בו הוויית קהילה של ערבות.
דגשי התכנית
מורשה מעמיקה את היכרות התלמידים עם ערכי היהדות החברתית, שבמרכזם רגישות לזולת, אחריות חברתית ומחויבות לתיקון עולם. על ידי כך היא מחזקת בתודעת התלמידים ובהוויית בית הספר את הקשר שבין זהות יהודית למעשה חברתי.

'מורשה' מקדמת מעורבות פעילה ויוזמת של כל התלמידים במסגרות של התנדבות ונתינה, תוך חיזוק תחושת השייכות לקהילה והאחריות כלפיה. התכנית מצמיחה ומחזקת מנהיגות תלמידים, כך שיהיו שותפים פעילים, לצד המורים, בעשייה החינוכית-חברתית בבית הספר.

מורשה פועלת לשיתוף כל באי בית הספר – מורים, תלמידים, הורים ועובדי מנהלה – במעשה החינוכי חברתי, בכדי לחזק את תחושת האחריות והערבות ההדדית בקהילת בית הספר.

אבני דרך בתכנית
הנחייה וליווי מנהיגות חינוכית בבית הספר: מנחה 'מורשה' מלווה את מנהל בית הספר, רכז התכנית והצוות החינוכי המוביל, בסדרת מפגשים אחת לשבועיים לאורך השנה. המטרה היא להטמיע את הווית 'קהילה של ערבות' בחזון בית הספר ולהכשיר את הצוות החינוכי בפיתוח תודעה זו וביישומה.

הכשרת צוות המורים: מנחה 'מורשה' מכשיר את כל מורי בית הספר בתכנית שנתית בת 30-15 מפגשים. ההכשרה מעמיקה את ההיכרות המורים עם המגוון העשיר של מקורות היהדות, ובהם מקורות חכמי המזרח: מתמקדת בערכי היהדות החברתית תוך התייחסות לסוגיות בימינו, ומקנה כלים מקצועיים להנחיה בית מדרשית בכיתות.

הכשרת מנהיגות תלמידים: מנחה 'מורשה' והרכז הבית ספרי, מכשירים ומלווים את הנהגת התלמידים בסדרת מפגשים לאורך השנה, במטרה לפתח וליישם בבית הספר תכניות חברתיות בשיתוף עם צוות המורים.

יישום והטמעה: ל'מורשה' מאגר תכניות לימוד בתחום 'קהילה של ערבות'. מוקד התכניות בערכים החברתיים במקורותינו היהודיים, תוך התייחסות לסוגיות רלוונטיות לימינו והנעה לעשייה חברתית. יחד עם תלמידי ומורי בית הספר, 'מורשה' מפתחת תכניות 'קהילה של ערבות', המותאמות לצרכי קהילת בית הספר.