מצוינות בחינוך יהודי חברתי - מורשה

מצוינות בחינוך יהודי חברתי - מורשה

מגמות מתגברות של התמקדות בהישגיים האישיים לצד התרופפות ערכי סולידריות וקהילתיות בחברה ישראלית, משתקפות במרחב החינוכי לעיתים קרובות. בתי ספר נוטים לנהל סדר יום חינוכי המרוכז בקידום הישגים אישיים תוך דחיקת השיח הערכי חברתי. בהעדר שפה ערכית משותפת וקהילה תומכת, נמנעת מהתלמיד תחושת שייכות ואחריות כלפי האחר וכלפי הקהילה. תכנית מורשה פועלת להחזרת השיח הערכי-חברתי למרכז ההוויה הבית ספרי, במטרה לפתח קהילת חיים מיטבית הפועלת מתוך תחושת שייכות וערבות הדדית. 'קהילה של ערבות'.

בית-ספר מהווה מרחב משמעותי בעיצוב זהותם של תלמידיו. למרות מגוון עשיר של זהויות אישיות ומשפחתיות הפועלות בתוכו, קולן של חלק מהזהויות נעדר ולא בא לידי ביטוי. תלמיד שאינו מוצא הד למסורת משפחתו במרחב בית ספר, חש מנוכר וזר לתרבות הוריו וכן לתרבות שבית ספר שואף להנחיל. תכנית מורשה מקדמת מתן מענה זהותי איכותי, המחזק תחושות גאווה ושייכות לתרבות מבית, והמכיר ומכבד את מגוון הזהויות והמסורות העשיר בקהילת בי"ס.
כנגד התחזקות מגמות של קיטוב והקצנה של זרמים ומגזרים השונים וקיום מערכת חינוך המפוצלת לחינוך ממלכתי וממלכתי דתי, 'מורשה' יוצרת מרחב חינוכי משותף לכלל בתי ספר והמחנכים בישראל. במרחב זה, מורשה מקיימת פורומים לקידום חינוך ערכי משותף, שבמרכזו הערכים החברתיים ביהדות, חיבורם לחיי התלמידים ותרגומם למעשה חברתי בקהילת בית-ספר ומחוצה לו.

תכנית מורשה פועלת בשני שלבים:
שלב ראשון- מתווה מלא: המתווה המלא נמשך כארבע שנים במהלכן בית הספר עובר תהליך מעמיק של הטמעה ויישום לחינוך לזהות יהודית- ישראלית . לאורך ארבע שנות המעורבות המלאה, בית הספר עורך בדיקה מחודשת של החזון והיעדים שהציב לעצמו בתחום; מקדם הוראה ושיח דיאלוגיים בקרב המורים והתלמידים- ברוח בית המדרש היהודי; פועל בשיתוף עם כלל קהילת בית הספר לחידוש מקומם של החג והטקס ובתוכם השירה והפיוט; בונה ומפתח מנגנונים קהילתיים חברתיים, ברוח הערכים החברתיים ביהדות; מחדש תכניות לימוד הנותנות מענה למגוון הזהויות העשיר במרחב בי"ס; מבנה צוותים מובילים ומכשיר את מורי בית הספר להובלת התחום באופן עצמאי.
שלב שני - מתווה מלווה: מיועד לבתי ספר שעברו הטמעה ויישום מלאים ופועלים באופן עצמאי.
בתי הספר מלווים על ידי תכנית מורשה בתחומי הכשרה ופיתוח צוות ונתרמים מחידוש התוכניות הלימודיות של מורשה.

'מכוון מורשה' - העקרונות החינוכיים המדרכים את פעילותנו
פעילותנו בבתי הספר מודרכת ומכוונת על ידי שבעה עקרונות חינוכיים המשקפים את חזון מורשה. כל אחד מהם מהווה נדבך חשוב בבניית קהילה מיטבית - 'קהילה של ערבות' בבית הספר. עקרונות מורשה מהווים גם מעין 'מכוון' חינוכי המכוון את תהליכי הדיון והגיבוש של יוזמות ותכניות בית הספר בדרך להשגת חזונו
- יהדות חברתית: לימוד והפנמה של תכנים וערכים חברתיים הנובעים ממקורות היהדות וקישור ערכים חברתיים אלו לחיי היום-יום של התלמידים.
- חיבור בין תלמוד למעשה: מעבר מלימוד ערכי היהדות החברתית לעשייה חברתית של תלמידים בקהילת בית הספר ומחוצה לה.
- מגוון קולות ומסורות: הנכחת מגוון הזהויות והמסורות המשפחתיות במרחב הבית ספרי במטרה לחזק תחושות שייכות וגאווה של התלמיד במורשתו לצד הכרות וכבוד למגוון המסורות הקיימות בחברה הישראלית.
- שילוב תחומי דעת: הנכחת ערכי היהדות-החברתית במגוון תחומי דעת ומקצועות לימוד שונים. שילוב תחומי דעת שונים בתוכנית מסייעת לקדם את הערכים בהוויית בית-ספר.
- הוראה ושיח דיאלוגי: פיתוח מיומנות להוראה ולמידה דיאלוגית, יצירת מרחב ללמידה בית-מדרשית, תקדם תקשורת איכותית, תפתח יכולת ביטוי, הקשבה ולמידה משמעותית.
- שיתוף כלל קהילת בי"ס: הרחבת מעגלי השותפות של כלל חברי הקהילה הבית ספרית באמצעות עשיה חינוכית משותפת. פיתוח ויצירת תודעה ואחריות קהילתית.
- מעורבות פעילה ויוזמת של התלמידים: שיתוף כלל התלמידים במעגלי השפעה ועשייה בבית הספר במטרה לחזק תחושת שייכות ולפתח יכולת להוביל וליזום.