Conseil D'administration

Samuel PINTO

Président

Marc EISENBERG

Marc EISENBERG

Hubert LEVEN

Hubert LEVEN

Professeur Méir BUZAGLO

Dvorah SERRAO

Dvorah SERRAO

Daniel BRAUNSCHVIG

Claude SARFATY

Jimmy PINTO