מצוינות חינוכית
ומנהיגות מקומית בפריפריה

הפערים החברתיים בין מרכז ופריפריה באים לידי ביטוי בהיעדר הזדמנות שווה בחינוך, ובמיצוי חסר של היכולות והכישרונות של תלמידים בפריפריה.

מצוינות בחינוך היא המפתח העיקרי למוביליות חברתית. מאחר וקיימת הלימה בין הנעה ללמידה, השיגים לימודיים, והצלחה בלימודים לבין הנכחה חיובית של זהות התלמידים, ערך עצמי ותחושת שייכות, ‘כל ישראל חברים’ מעודד מצוינות חינוכית בפריפריה תוך חיזוק זהות ומנהיגות מקומית.

מצויינות חינוכית בפריפריה